16 มิถุนายน 2553

หนังสือสำหรับอ่านประกอบการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรายวิชา


-อัจฉริยะสร้างได้
-ยังไม่เคยทำ ไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้
การเขียนบันทึกประจำวัน (Diary)
1.ให้เขียนทุกวันนับแต่การเรียนในสัปดาห์ที่ 2 เป็นต้นไป เริ่มเขียนวันที่ 14-18 มิ.ย. 53
2.ส่งอาจารย์ในคาบเรียน ทุกๆ 3 สัปดาห์ ให้คะแนนครั้งละ 3 คะแนน+ความคิดสร้างสรรค์ 1 คะแนน ส่งตรงตามกำหนดเวลา 3 คะแนน
*** ประกวดการออกแบบ และความสวยงาม รวมทั้งวิธีการวิเคราะห์ที่โดดเด่น ข้อคิดที่ดี นำเสนอในหน้าเว็บบล็อก
โครงร่างการเขียน
รายวัน
- เหตุการณ์ที่ประทับใจ/โดดเด่นในวันนั้น
-การกระทำ และความรู้สึกของนักศึกษาที่แสดงออกและตอบสนองกับเหตุการณ์นั้น
- หลังจากเรียนวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตนในแต่ละครั้ง นักศึกษาได้เรียนรู้ และได้ข้อคิดอะไรบ้าง ระบุอย่างน้อย 2 อย่าง
- เขียนโดยอิสระ ระบายความรู้สึก (Free will)
รายสัปดาห์
- สรุปในทุกๆ วันที่ 6 ของสัปดาห์ว่าที่ผ่านมา โดยวิเคราะห์แยกย่อยว่า
1.ในด้านร่างกายนักศึกษามีการกระทำแสดงออกทางกายเรื่องอะไรบ่อยที่สุด
2.ด้านอารมณ์ ใน 6 วันที่ผ่านมานักศึกษามีอารมณ์ด้านใดเกิดขึ้นมากที่สุด สบาย สุข เครียด โมโห รื่นเริง ฯลฯ
3.ด้านจิต (mental) สุขภาพจิตเป็นอย่างไร จิตใจเข้มแข็งหรืออ่อนไหว
4.ด้านสังคม กับเพื่อน ครอบครัว และชุมชนได้พบปะคบหาสมาคมหรือไม่ อบอุ่นหรือแยกตัวโดดเดี่ยว
5.ด้านจิตวิญญาณ มีที่พึ่งพิงจิตใจ และมีความเชื่อมั่นที่เป็นหลักของจิตใจหรือไม่
ห้องเรียนดีเด่นในการเรียนการสอนครั้งที่ 2

เนื่องจากการประเมินคะแนนด้านคุณธรรมจริยธรรม เรื่องความรับผิดชอบ การเคารพสิทธิและภาพรวมของบุคลิกภาพที่เหมาะสม พบว่า
อันดับ 1 หมู่เรียน 521413721 เรียนวันพุธ เวลา 9.20-12.00 น. มีคะแนนเฉลี่ย (10/10)
อันดับ 2 หมู่เรียน 521414001 เรียนวันจันทร์ เวลา 13.00 - 15.40 น. มีคะแนนเฉลี่ย (9/10)
อันดับ 3 หมู่เรียน 531414001 และ 531410101 มีคะแนนเฉลี่ย (8/10)
ผู้สอนจึงขอนำภาพมาเผยแพร่เพื่อชื่นชมและเป็นแบบอย่างที่ดี

13 มิถุนายน 2553

สื่อ และเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 2500101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
สื่อการสอนและเอกสารประกอบการสอน ภาคเรียนที่ 1/2553 ประกอบด้วย
1.CD-Rom หนังสือ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน (ฉบับ ปี 2542)และ power point 9 บท(แจกยืมเรียนส่งคืนหลังปิดภาคการศึกษา)
2.หนังสือแบบฝึกปฏิบัติวิชา 2500101 (* แจกฟรีสำหรับนักศึกษาทุกหมู่เรียน)
3.หนังสือประกอบการสอน พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน (ปี 2545) (**เฉพาะผู้สั่งจอง)