30 กรกฎาคม 2553

เตรียมตัวสอบกลางภาค 1/2553

สอบกลางภาควันที่ 4 ส.ค. 2553
1. ปรนัย 5 ตัวเลือก 40 ข้อ (10 คะแนน) เน้น ความจำ 80 % ความเข้าใจ 20 %
เนื้อหา จากเอกสารประกอบการสอนเล่ม 2553 เน้นอ่านเพื่อจำ
บทที่ 1 ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ (1.1-1.4)
บทที่ 2 ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม (เน้นปัจจัยด้านชีววิทยา)
บทที่ 3 องค์ประกอบพฤติกรรม (การคิด,อารมณ์)
2. อัตนัย 5 ข้อ (10 คะแนน) เน้นความเข้าใจเพื่อการนำไปใช้ 20 % การวิเคราะห์ 80 %
โดยเขียนอิงจาก หลักการและกิจกรรมจาก ภาคผนวก(พฤติกรรมมนุษย์ในภาวะไม่ปกติ ปัญหาสุขภาพจิต)
บทที่ 5 การบริหารเวลา การสื่อสารที่ดี
บทที่ 9 การสร้างแรงจูงใจ

*ขอให้ทุกคนเขียนอย่างมีหลักการและใช้ทักษะการวิเคราะห์ตามที่เรียนมา