10 มิถุนายน 2554

เอกสารประกอบการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554


ขอต้อนรับ นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
เอกสารประกอบการสอน
1. หนังสือฉบับ ปี 2554 จำนวน 12 บท
2. แบบฝึกปฏิบัติรายวิชา 1 เล่ม
3. แนวการสอน
4. เอกสารสรุปการนำเสนอ power point

25 พฤศจิกายน 2553

ข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษา ครั้งที่ 1-2 ภาคการศึกษา 2/2553


ความรู้สึกที่ได้เรียนวิชานี้ สัปดาห์ที่ 2 วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9-20 น. – 12.00 น.

ความรู้ที่ได้หลังการเรียน : ฝึกให้เป็นคนที่รู้จักกล้าที่จะคิด ออกความเห็น กับเพื่อน ๆ ในกรณีที่ทำงานกลุ่ม รู้จักลำดับเหตุการณ์จากความสำคัญมากที่สุดไปน้อยที่สุด ฝึกให้เป็นคนที่รู้จักสังเกตตนเองในแต่ละวันว่าตัวเราเองได้ทำอะไรไปบ้าง
ความรู้สึกที่มีในการเรียน : รู้จักแบ่งปัน กล้าที่จะออกความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่ม ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
สิ่งที่เกิดความคิดในการที่จะนำไปพัฒนาตน : จะนำไปพัฒนาตนในด้านงานที่ได้รับมอบหมายว่าจะต้องมีความรับผิดชอบและส่งงานให้ตรงตามเวลาที่อาจารย์กำหนด สังเกตพฤติกรรมของตนเองในแต่ละวันว่าทำอะไรไปบ้าง
นางสาวณัฐณิชา นำเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ความรู้สึกที่ได้เรียนวิชานี้ สัปดาห์ที่ 1
1. ความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังเรียน
ตอบ เริ่มคิดว่า เอ ทุกวันนี้เราใช้ชีวิตให้เกิดคุณค่าแล้วหรือยัง
มีคนอื่นที่เขาทุกข์กว่าเราอีก เขายังก้าวผ่านไปได้เลย
แล้วเราละทำไม่จะต้องมาท้อกับเรื่องเล็กๆน้อยๆด้วย
ความผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ เราควรเอาความผิดพลาดนั้นมาเป็นครู

2. ความรู้สึกที่มีในสามคาบเรียนนี้
ตอบ ก็ดีนะคะ มีทำกิจกรรมเลยไม่น่าเบื่อ สนุกดีค่ะ

3. สิ่งที่นักศึกษาเกิดความคิด(idea)ที่จะนำไปพัฒนาตนเอง
ตอบ การดูแลตนเอง ให้ทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะมากขึ้น
ออกกำลังกายบ้างเป็นบางครั้งเพื่อสุขภาพ

นางสาว จันทราแก้วพรายตา เอกคณิตศาสตร์

11 พฤศจิกายน 2553

สัปดาห์ที่ 2 องค์รวมพฤติกรรมมนุษย์ (ประมวลภาพ)ฝึกการวิเคราะห์เพื่อ รู้จักเข้าใจมนุษย์ ในแต่ละด้าน

สรุปภาพรวมเพื่อทำความรู้จักองค์รวมของมนุษย์

นำเสนอกิจกรรม ฝึกทักษะการนำเสนอ และบุคลิกภาพที่เหมาะสม