11 ธันวาคม 2552

สอบกลางภาค


เตรียมสอบกลางภาค

1. สัปดาห์ที่ 8 ระหว่าง วันที่ 21 ธันวาคม - 25 ธันวาคม 2552 เป็นช่วงสอบกลางภาคของนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 16-17 มกราคม 2553 เป็นช่วงสอบกลางภาค ของนักศึกษา กศบป.

ข้อสอบ เน้นที่ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา และการนำมาใช้ โดยสัมพันธ์กับบทที่ 1-6 ในเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ดังนั้น นักศึกษาสามารถอ่านทบทวนทำความเข้าใจและเตรียมตัวให้พร้อม

2. คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน อาจารย์ผู้สอนจะประกาศไว้ในเว็บบล็อกรายวิชา ภายในวันที่ 31 มกราคม 2553 ตามหมู่เรียน และวันเวลาที่เรียน ประกาศโดยเรียงตามรหัสนักศึกษา

* คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน (หลังสอบกลางภาค) 44.5 % (เต็ม 80%)
1.1 สอบกลางภาค 10 %
1.2 โครงการพัฒนาตน 12 % (เต็ม25%)
1.3 การวิเคราะห์ตนเอง ทักษะทางปัญญา ในบันทึกประจำวัน 2.5 % (เต็ม 5 %)
1.4 ศึกษาด้วยตนเอง ความรับผิดชอบ จริยธรรมในบันทึกประจำวัน 5 % (เต็ม 10%)
1.5 การร่วมกิจกรรม ทักษะมนุษยสัมพันธ์ 5 % (เต็ม 10%)
1.6 การนำเสนอผลงาน ทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี 5 % ( เต็ม 10%)
1.7 การเข้าชั้นเรียน ตรงต่อเวลา เคารพกฎของห้องเรียน 5 % (เต็ม 10%)