11 พฤศจิกายน 2553

สัปดาห์ที่ 2 องค์รวมพฤติกรรมมนุษย์ (ประมวลภาพ)ฝึกการวิเคราะห์เพื่อ รู้จักเข้าใจมนุษย์ ในแต่ละด้าน

สรุปภาพรวมเพื่อทำความรู้จักองค์รวมของมนุษย์

นำเสนอกิจกรรม ฝึกทักษะการนำเสนอ และบุคลิกภาพที่เหมาะสม
09 พฤศจิกายน 2553

สัปดาห์ที่ 1 ปฐมนิเทศ สัปดาห์ที่ 2 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนและการนำเสนองาน

หมู่เรียน521413601 ,531240601 และ 531220801 นักศึกษาแต่ละหมู่เรียน เคารพในความแตกต่าง เป็นผู้เรียนที่ดี และตั้งใจนำเสนอได้ดีมาก

เริ่มงานชิ้นแรก การเขียนบันทึกประจำวัน (สังเกตและบันทึกพฤติกรรมเพื่อการเรียนรู้ตนเอง)