11 มกราคม 2553

รายงาน โครงการพัฒนาตน


ให้นักศึกษา เขียนตารางการดำเนินการตอนที่ 3 เพื่อลงมือปฏิบัติตามรูปแบบรายงานโครงการพัฒนาตน


* ลงมือเขียนโดยมี แนวทางดังตัวอย่าง

ตอนที่ 3 การดำเนินการพัฒนาตน
3.1 ตารางบันทึกกิจกรรมและให้คะแนนพฤติกรรม/กิจกรรม (3 สัปดาห์)
สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่............................ถึงวันที่.......................................
วัน/เวลา
กิจกรรม/การกระทำที่พัฒนา
เป้าหมายกิจกรรม/การกระทำ
กำหนดเวลาที่ใช้ในกิจกรรม
การให้คะแนน
(เต็ม 10 คะแนน)
สัปดาห์ที่ 1
วัน/เดือน/ปี