30 พฤศจิกายน 2552

การค้นคว้าด้วยตนเอง


เนื่องจากมีการหยุดการเรียนการสอนวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน ใน สัปดาห์ที่ 5-6 ระหว่างวันที่ 2-7 ธันวาคม 2552
อาจารย์ประจำวิชาจึงให้ นักศึกษาทุกหมู่เรียน ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ดังนี้


การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ให้นักศึกษาเขียนโครงร่าง โครงการพัฒนาตนเอง โดยรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือต่างๆ ดังนี้
1.ข้อมูลจากบันทึกประจำวัน ได้แก่ ความรู้สึก การกระทำ ของนักศึกษาแต่ละคนที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ทุกวันทุกสัปดาห์
2.การกระทำที่ต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นจากการระบุในบันทึกประจำวันของแต่ละคน
3.สิ่งที่เห็นว่าไม่น่ากระทำ (ของตัวนักศึกษาเอง) จากการทำกิจกรรมผังครอบครัว
โดยระบุโครงร่างตามรูปแบบ


โครงร่างการพัฒนาตนเอง
ชื่อ................................นามสกุล.....................
รหัสนักศึกษา..................................................
สาขาวิชา.........................................................
วัน/เวลาที่เรียน................................................
พฤติกรรมที่ต้องการพัฒนา
1.ด้านการกระทำ อารมณ์ ความรู้สึก(จิตใจ) สังคม จิตวิญญาณ ที่นักศึกษาต้องการปรับปรุงในทางที่ดีขึ้น
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

2.เหตุผลที่ต้องการปรับปรุงในทางที่ดีขึ้น
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
การวิเคราะห์พฤติกรรม ความรู้สึกของตนเอง
พฤติกรรม หรือความรู้สึกที่ต้องการพัฒนา................................................................................................
สาเหตุ 1...................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................
4..................................................................................................................................................
5..................................................................................................................................................

วิธีการพัฒนาตนเอง
เขียนระบุวิธีการเพื่อปรับปรุง ตามสาเหตุที่พบ และเพิ่มเติมหลักวิธีการจาก เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา
1........................................................................................................................................................................
2........................................................................................................................................................................
3........................................................................................................................................................................
4........................................................................................................................................................................
5........................................................................................................................................................................
หลักการ หัวข้อ หรือ แนวคิด จากบทที่ 1-10 ในเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ที่นักศึกษาจะนำมาเป็นแนวทางการพัฒนา
บทที่ 1 ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
หลักการ แนวคิด หรือหัวข้อ ในบทนี้เพียง 1 หลักการที่เลือกมาเป็นส่วนประกอบในวิธีการพัฒนา...............................................................................................

เหตุผลที่เลือกมาเป็นวิธีการพัฒนา..................................................................................................................
บทที่ 2 ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม
หลักการ แนวคิด หรือหัวข้อ ในบทนี้เพียง 1 หลักการที่เลือกมาเป็นส่วนประกอบในวิธีการพัฒนา........................................................................................................................................................................ เหตุผลที่เลือกมาเป็นวิธีการพัฒนา..................................................................................................................
บทที่ 3 องค์ประกอบของพฤติกรรม
หลักการ แนวคิด หรือหัวข้อ ในบทนี้เพียง 1 หลักการที่เลือกมาเป็นส่วนประกอบในวิธีการพัฒนา........................................................................................................................................................................ เหตุผลที่เลือกมาเป็นวิธีการพัฒนา.................................................................................

บทที่ 4 การศึกษาตนเองและการพัฒนาตน
หลักการ แนวคิด หรือหัวข้อ ในบทนี้เพียง 1 หลักการที่เลือกมาเป็นส่วนประกอบในวิธีการพัฒนา.................................................................................
เหตุผลที่เลือกมาเป็นวิธีการพัฒนา.................................................................................
บทที่ 5 การบริหารเวลา
หลักการ แนวคิด หรือหัวข้อ ในบทนี้เพียง 1 หลักการที่เลือกมาเป็นส่วนประกอบในวิธีการพัฒนา.................................................................................
เหตุผลที่เลือกมาเป็นวิธีการพัฒนา.................................................................................
บทที่ 6 หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์
หลักการ แนวคิด หรือหัวข้อ ในบทนี้เพียง 1 หลักการที่เลือกมาเป็นส่วนประกอบในวิธีการพัฒนา.................................................................................
เหตุผลที่เลือกมาเป็นวิธีการพัฒนา.................................................................................
บทที่ 7 การติดต่อสื่อสารเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
หลักการ แนวคิด หรือหัวข้อ ในบทนี้เพียง 1 หลักการ ที่เลือกมาเป็นส่วนประกอบในวิธีการพัฒนา.................................................................................
เหตุผลที่เลือกมาเป็นวิธีการพัฒนา.................................................................................
บทที่ 8 การทำงานเป็นทีม
หลักการ แนวคิด หรือหัวข้อ ในบทนี้เพียง 1 หลักการ ที่เลือกมาเป็นส่วนประกอบในวิธีการพัฒนา.................................................................................
เหตุผลที่เลือกมาเป็นวิธีการพัฒนา.................................................................................
บทที่ 9 แรงจูงใจในการทำงาน
หลักการ แนวคิด หรือหัวข้อ ในบทนี้เพียง 1 หลักการ ที่เลือกมาเป็นส่วนประกอบในวิธีการพัฒนา.................................................................................
เหตุผลที่เลือกมาเป็นวิธีการพัฒนา.................................................................................
บทที่ 10 การสร้างชีวิตให้เป็นสุข
หลักการ แนวคิด หรือหัวข้อ ในบทนี้เพียง 1 หลักการ ที่เลือกมาเป็นส่วนประกอบในวิธีการพัฒนา.................................................................................
เหตุผลที่เลือกมาเป็นวิธีการพัฒนา.................................................................................

เวลาที่ใช้ในการพัฒนาพฤติกรรม
นักศึกษาเขียนตารางเวลาพัฒนาพฤติกรรม หลังเรียนบทที่ 5 เรื่อง การบริหารเวลา

กำหนดการทำงาน และการให้คะแนน

1.ก่อนและระหว่างสอบปลายภาค
วันที่ 14-20 ธันวาคม 2552 ส่งเอกสาร โครงร่างโครงการพัฒนาตน 3 คะแนน (ลงชื่อส่งกับอาจารย์)
วันที่ 21-30 ธันวาคม 2552 ส่งเอกสารพัฒนาตน ตอนที่ 1-2 การรู้จักตน และแผนการพัฒนาตน 7 คะแนน (ลงชื่อส่งกับอาจารย์)