29 ธันวาคม 2552

สุขสันต์ปีใหม่ 2553


ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2553 นี้

ขอให้นักศึกษาทุกๆ คน มีความสุขทั้งสุขภาพกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ

สรุปภาพรวมที่ผ่านมา ต.ค. 52-ธ.ค. 52 นักศึกษามีพัฒนาการในการพัฒนาตนเพิ่มขึ้น

สำหรับบางคนที่ท้อแท้ ขอเป็นกำลังใจให้ ทุกๆคนมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีเสมอ

หากเรียนยังไม่เข้าใจสามารถรับคำปรึกษากับผู้สอนได้

ขอให้มีความสุขในปีใหม่ 2553 ครับ