29 มีนาคม 2553

ปิดภาคการศึกษา 2/2552
เรียนนักศึกษาทุกๆ ท่าน เกรดที่นักศึกษาได้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ว่านักศึกษาดีไม่ดี สำหรับคนที่ได้ตามเป้าประสงค์ก็ขอชื่นชม สำหรับคนใดที่ไม่ได้ตามคาดหวัง สิ่งเหล่านั้นประกอบด้วยปัจจัย (factors)หลายอย่างซึ่งทำให้ไม่ถึงตามที่คาดไว้ แต่อย่างไรก็ตาม นักศึกษาทุกท่านได้เติบโตขึ้น และพัฒนาขึ้น ไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่ง ที่แตกต่างกันไปตามลักษณะและความตั้งใจของแต่ละบุคคล
อาจารย์จึงนำเสนอภาพตัวอย่างบุคคลเหล่านี้ปิดท้ายเพื่อจะบอกนักศึกษาว่า" คนแพ้ไม่ใช่คนล้มเหลว แต่ละคนมีความสามารถเป็นได้เหมือนบุคคลเหล่านั้น" ครับ