24 มิถุนายน 2553

ห้องเรียนดีเด่นในการเรียนการสอนครั้งที่ 3 (บทที่ 2)
อันดับ 1 หมู่เรียน 531413801 คะแนน 10 คะแนน
อันดับ 2 หมู่เรียน 521413701 คะแนน 9 คะแนน
หมู่เรียนที่เหลือ อันดับ 3 เฉลี่ย 7 - 8 คะแนน

21 มิถุนายน 2553

สรุปย่อบทที่ 2 ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม
โดย ICT ชั้นปี 2

งานเพิ่มเติมครั้งที่ 3 สำหรับหมู่เรียน ICT ปี 2


1. Family map

2. สำรวจความต้องการ ของตนเองตามแนวคิดของ อับราฮัม มาสโลว์

นักศึกษาแต่ละคนระบุว่า ตนเองอยู่ในความต้องการขั้นใดในปัจจุบัน
จากรูปภาพ
ขั้นที่ 1 Physiological
ขั้นที่ 2 Safety
ขั้นที่ 3 Love and belonging
ขั้นที่ 4 Esteem
ขั้นที่ 5 Self - Actualization