21 มิถุนายน 2553

งานเพิ่มเติมครั้งที่ 3 สำหรับหมู่เรียน ICT ปี 2


1. Family map

2. สำรวจความต้องการ ของตนเองตามแนวคิดของ อับราฮัม มาสโลว์

นักศึกษาแต่ละคนระบุว่า ตนเองอยู่ในความต้องการขั้นใดในปัจจุบัน
จากรูปภาพ
ขั้นที่ 1 Physiological
ขั้นที่ 2 Safety
ขั้นที่ 3 Love and belonging
ขั้นที่ 4 Esteem
ขั้นที่ 5 Self - Actualization