24 ธันวาคม 2552

โครงการพัฒนาตน


กำหนดการส่ง โครงร่างโครงการพัฒนาตน
25 ธันวาคม 2552 เวลา 16.30 น.

นักศึกษาท่านใดที่ยังไม่ส่ง เช่น พลศึกษา สังคมศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ บางคน

ส่งภายในวันที่ 4-7 มกราคม 2553 คะแนนจะเหลือ 1-3 คะแนน ดังนั้นให้ถามวิธีการจากเพื่อน และนำมาส่งตามกำหนดการที่ยืดหยุ่นให้
ขอให้นักศึกษาภาคปกติ ทุกหมู่เรียนนำมาส่งกับอาจารย์ที่ห้องพัก อาจารย์จิตวิทยา ชั้น 1 อาคาร 3 คณะครุศาสตร์