31 พฤษภาคม 2553

ประมวลภาพ โครงการอบรมทักษะชีวิต 3-4 มิ.ย. 53นักศึกษาที่ได้ผลการเรียน I รายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน ภาคเรียนที่ 2/2552
ขอให้ลงชื่อเข้าร่วมโครงการ อบรมทักษะชีวิต ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะครุศาสตร์ ในวันที่ 3-4 มิ.ย. 2553 เวลา 8.30 น.
** ไม่เสียค่าใช้จ่าย