21 มกราคม 2553

ภาพรวมสำหรับนักศึกษาทุกๆ ท่าน


จากการเรียน วิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน พบว่าในกิจกรรมแต่ละครั้ง และการทำรายงานด้วยตนเอง นักศึกษาแต่ละหมุ่เรียนมีความก้าวหน้าขึ้นมาก
1.สามารถศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง เหมาะสมกับที่เป็น Active Learner
2.มีกระบวนการคิดวิเคราะห์จากกรณีศึกษา และการใช้วิจารณญาณพัฒนาขึ้น มีวิธีการสรุป สังเคราะห์ และสร้าง Concept map ได้
สำหรับการลงมือพัฒนาตนเองในตอนที่ 3 และการเขียนรูปเล่ม อาจารย์ขอให้กำลังใจผู้เรียนทุกๆ ท่านให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้

โอกาสนี้ ขอให้นักศึกษาที่ยังส่งงานยังไม่ครบหรือขาดเรียนเกิน 4 ครั้งให้เข้ามาพบผู้สอน เพื่อขอคำปรึกษาช่วยเหลือ