24 กุมภาพันธ์ 2553

กำหนดส่งรูปเล่มโครงการพัฒนาตนกำหนดส่งวันที่ 2 มี.ค. 2553 ทุกหมู่เรียน
คะแนน 20 คะแนน ไม่รวมโครงร่าง (สรุปเกณฑ์การให้คะแนน : เนื้อหาครบ สร้างสรรด้วยตนเอง ถูกวิธีการ ไม่ลอกคนอื่น ปฏิบัติตามกิจกรรม สรุปผลได้ชัดเจน)

ส่งตั้งแต่ 8 - 18 มี.ค. 2553 คะแนนลดลง 2 คะแนน

ปัจฉิมนิเทศรายวิชา


หลังจากผ่านการเรียนรู้ การทำกิจกรรม การฝึกฝนทักษะ การค้นคว้าด้วยตนเอง การศึกษารายกรณี การวิเคราะห์พฤติกรรม ทั้งตนเองและบุคคลอื่น ถึงเวลาปิดการเรียนการสอน ในส่วนของการสอบปลายภาค2/2552 เป็นข้อสอบข้อเขียน ให้เขียนมีหลักการในการวิเคราะห์ ขอให้นักศึกษาทุกๆท่านเตรียมตัวทบทวนด้วยความสุข