24 กุมภาพันธ์ 2553

กำหนดส่งรูปเล่มโครงการพัฒนาตนกำหนดส่งวันที่ 2 มี.ค. 2553 ทุกหมู่เรียน
คะแนน 20 คะแนน ไม่รวมโครงร่าง (สรุปเกณฑ์การให้คะแนน : เนื้อหาครบ สร้างสรรด้วยตนเอง ถูกวิธีการ ไม่ลอกคนอื่น ปฏิบัติตามกิจกรรม สรุปผลได้ชัดเจน)

ส่งตั้งแต่ 8 - 18 มี.ค. 2553 คะแนนลดลง 2 คะแนน