24 กุมภาพันธ์ 2553

ปัจฉิมนิเทศรายวิชา


หลังจากผ่านการเรียนรู้ การทำกิจกรรม การฝึกฝนทักษะ การค้นคว้าด้วยตนเอง การศึกษารายกรณี การวิเคราะห์พฤติกรรม ทั้งตนเองและบุคคลอื่น ถึงเวลาปิดการเรียนการสอน ในส่วนของการสอบปลายภาค2/2552 เป็นข้อสอบข้อเขียน ให้เขียนมีหลักการในการวิเคราะห์ ขอให้นักศึกษาทุกๆท่านเตรียมตัวทบทวนด้วยความสุข