08 กรกฎาคม 2553

ตัวอย่าง : สรุปการเรียนรู้ของนักศึกษา


สรุปหลังจากการเรียน
เวลาเรียน 9.20 น. ห้อง 955
สัปดาห์ที่ 1
การทำงานเป็นกลุ่ม อาจารย์ให้ทำใบงานส่งและออกไปอภิปรายหน้าห้อง ซึ่งข้าพเจ้าได้ข้อคิดว่า คนเราแต่ละคน มีนิสัยที่แตกต่างกันรวมถึงบุคลิกภาพของแต่ละคนซึ่งจะสัมพันธ์กับการเรียนการสอนของอาจารย์ เรื่องพฤติกรรมของมนุษย์

สัปดาห์ที่ 2
ทำงานเป็นกลุ่มอีกเช่นกัน ซึ่งข้าพเจ้าได้ข้อคิดหรือความรู้จากที่เรียนไปแล้วคือ พฤติกรรมของมนุษย์สามารถแบ่งออกเป็นได้หลายด้าน เช่น ด้านสังคม อารมณ์ และจิตใจ เป็นต้น ซึ่งเราสามารถทดสอบหรือเรียนรู้นิสัยเพื่อนของเราในห้องได้ว่าใครเป็นอย่างไรบ้าง

สัปดาห์ที่ 3
เน้นทำงานเป็นกลุ่มอีกเช่นกัน แต่ในสัปดาห์นี้อาจารย์ให้ดูวิดีทัศน์ของนิกซึ่งเป็นคนพิการข้าพเจ้าได้ข้อคิดเกี่ยวกับวิดีทัศน์ คือ การที่เราทำสิ่งที่ผิดพลาดหรือเจอเหตุการณ์ที่ย่ำแย่ เมื่อเราล้มลงก็ควรที่จะพยายามที่จะลุกขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยเราต้องมีกำลังใจอยู่เสมอ เราก็จะสามารถลุกขี้นได้และมันก็จะไม่ใช้เรื่องยากสุดท้ายก็จะประสบความสำเร็จ

นางสาว รัตนาพร ใจงาม
คณะ ครุศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
52141370150
เป็นสรุปการเรียนรู้ที่ดีมากครับ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สรุปกิจกรรม
ความรู้ที่ได้รับ
จากที่ได้ทำกิจกรรมในวันนี้ก็ทำให้ตัวข้าพเจ้าเองนั้นได้รู้จักที่จะวางเป้าหมายของชีวิตว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จ ถ้าเรารู้จักคิดวางแผนเพื่ออนาคตนั้นก็จะส่งผลดีต่อตัวข้าพเจ้าเอง และได้ข้อคิดหลายอย่างจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้ คือ ช่วยให้เราคิดที่จะวางแผนอนาคต และทำให้เราต้องการที่จะทำอะไรหรือแก้ปัญหาด้วยตัวเอง มุ่งมั่นทำตามความฝันของตัวเองให้สำเร็จ สู้และอดทนในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ มันคงไม่ยากถ้าเรามีความพยายาม ขยัน อดทนและมีการวางแผนชีวิติที่ดี สิ่งที่คิดว่ายากอาจง่ายต่อการดำรงชีวิตให้สมบูรณ์แบบได้

นางสาวรุ่งอรุณ ศรีเหรา รหัส 53141010111 หมู่เรียน การศึกษาปฐมวัย
สรุปได้ใจความดีครับ

กิจกรรมการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 4-5 (บทที่ 3-4 ตามแนวการสอน)


จากการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 4-5 ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาเรื่อง องค์ประกอบของการเกิดพฤติกรรม การศึกษาตนและการพัฒนาตน โดยมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรม การเสริมสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง และการวางเป้าหมายชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม
นักศึกษาทุกหมู่เรียนให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนดีมาก คะแนนเต็ม 10 ทุกหมู่เรียน จึงขอนำเสนอภาพกิจกรรมและผลงานของนักศึกษา