08 กรกฎาคม 2553

กิจกรรมการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 4-5 (บทที่ 3-4 ตามแนวการสอน)


จากการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 4-5 ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาเรื่อง องค์ประกอบของการเกิดพฤติกรรม การศึกษาตนและการพัฒนาตน โดยมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรม การเสริมสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง และการวางเป้าหมายชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม
นักศึกษาทุกหมู่เรียนให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนดีมาก คะแนนเต็ม 10 ทุกหมู่เรียน จึงขอนำเสนอภาพกิจกรรมและผลงานของนักศึกษา