29 กันยายน 2553

ประกาศข่าว รายวิชา 25001011.นักศึกษาที่ส่งผลงานไม่ครบ เช่น รายงานโครงการพัฒนาตน (25 คะแนน) และรายงานมนุษยสัมพันธ์ ให้ส่งงานวันสุดท้ายวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถ้าไม่พบหลังจากนั้น จะให้ผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (I) ไว้ และให้นักศึกษานำมาส่งก่อน เปิดภาคเรียนที่ 2/2553 มิเช่นนั้นอาจารย์ผู้สอนจะให้ระดับผลการเรียน ตามคะแนนที่มีอยู่
2.สอบปลายภาคมีทั้งข้อสอบ ปรนัย และอัตนัย สอบวันที่ 6 ตุลาคม 2553 พึงระลึกว่าให้แข่งกับตนเอง ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องแข่งกับคนอื่น หากนักศึกษาทำได้ ซึ่งแสดงว่ามีการเรียนรู้และมีความรู้เกิดขึ้นตามจุดประสงค์รายวิชา คะแนนก็จะได้ตามเกณฑ์ที่วางไว้