29 ตุลาคม 2553

ต้อนรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553


ต้อนรับเปิดภาคการศึกษา
1 พ.ย. 2553

ปิดภาคการศึกษา 1/2553

ภาพรวมของนักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาตนป็นองค์รวม ดีพอใช้ถึงดีมาก
- นักศึกษาสามารถตระหนักถึงการดูแลคุณภาพชีวิตเป็นองค์รวม และพัฒนาตามโปรแกรมได้
- นักศึกษารู้วิธีสร้างมนุษยสัมพันธ์เบื้องต้นได้ และมีทักษะการแสดงออกอย่างเหมาะสม
- นักศึกษามีความรับผิดชอบสูงขึ้น