29 ตุลาคม 2553

ปิดภาคการศึกษา 1/2553

ภาพรวมของนักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาตนป็นองค์รวม ดีพอใช้ถึงดีมาก
- นักศึกษาสามารถตระหนักถึงการดูแลคุณภาพชีวิตเป็นองค์รวม และพัฒนาตามโปรแกรมได้
- นักศึกษารู้วิธีสร้างมนุษยสัมพันธ์เบื้องต้นได้ และมีทักษะการแสดงออกอย่างเหมาะสม
- นักศึกษามีความรับผิดชอบสูงขึ้น