18 กุมภาพันธ์ 2553

กิจกรรม ความสุขแบบพอเพียง


หมู่เรียนสาขารัฐประศาสนศาสตร์
การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของรายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมและสามารถใช้ทักษะทางความคิด มีการบริหารอารมณ์และมีทักษะการสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้น ผู้สอนจึงขออนุญาตนำมาเผยแพร่ ดังนี้

กิจกรรม วิธีการสร้างความสุข (เทคนิค Gallery Walk)


หมู่เรียนสาขาการศึกษาปฐมวัย
การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของรายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมและสามารถใช้ทักษะทางความคิด มีการบริหารอารมณ์และมีทักษะการสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้น ผู้สอนจึงขออนุญาตนำมาเผยแพร่ ดังนี้

กิจกรรมวิเคราะห์การสื่อสาร และการแสดงออกอย่างเหมาะสม


หมู่เรียนสาขาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของรายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมและสามารถใช้ทักษะทางความคิด มีการบริหารอารมณ์และมีทักษะการสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้น ผู้สอนจึงขออนุญาตนำมาเผยแพร่ ดังนี้

กิจกรรมในชั้นเรียน วิเคราะห์การศึกษารายกรณี


หมู่เรียนสาขาสังคมศึกษา
การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของรายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมและสามารถใช้ทักษะทางความคิด มีการบริหารอารมณ์และมีทักษะการสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้น ผู้สอนจึงขออนุญาตนำมาเผยแพร่ ดังนี้

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนหลังสอบกลางภาค 2/2552


หมู่เรียนสาขาวิชาพลศึกษา
การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของรายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมและสามารถใช้ทักษะทางความคิด มีการบริหารอารมณ์และมีทักษะการสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้น ผู้สอนจึงขออนุญาตนำมาเผยแพร่ ดังนี้

ข่าว ประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ส่งบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการครุกาญจน์ฉบับรายปักษ์ (6 เดือน)ฉบับที่สอง
สามารถส่งบทความและติดต่อได้ที่ อ.กรัณย์พล วิวรรธมงคล สำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรีโทรศัพท์ 034-633051