18 กุมภาพันธ์ 2553

ข่าว ประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ส่งบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการครุกาญจน์ฉบับรายปักษ์ (6 เดือน)ฉบับที่สอง
สามารถส่งบทความและติดต่อได้ที่ อ.กรัณย์พล วิวรรธมงคล สำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรีโทรศัพท์ 034-633051