24 มิถุนายน 2553

ห้องเรียนดีเด่นในการเรียนการสอนครั้งที่ 3 (บทที่ 2)
อันดับ 1 หมู่เรียน 531413801 คะแนน 10 คะแนน
อันดับ 2 หมู่เรียน 521413701 คะแนน 9 คะแนน
หมู่เรียนที่เหลือ อันดับ 3 เฉลี่ย 7 - 8 คะแนน