28 มิถุนายน 2553

บทที่ 3 การศึกษาตนและพัฒนาตน

กิจกรรม Human motivation

Life's Planing

and Design my life

ให้นักศึกษารู้วิธีการศึกษา และสร้างแรงจูงใจให้กับตนเองเพื่อ "การพัฒนาตน" (Self development)