11 พฤศจิกายน 2553

สัปดาห์ที่ 2 องค์รวมพฤติกรรมมนุษย์ (ประมวลภาพ)ฝึกการวิเคราะห์เพื่อ รู้จักเข้าใจมนุษย์ ในแต่ละด้าน

สรุปภาพรวมเพื่อทำความรู้จักองค์รวมของมนุษย์

นำเสนอกิจกรรม ฝึกทักษะการนำเสนอ และบุคลิกภาพที่เหมาะสม