13 มิถุนายน 2553

สื่อ และเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 2500101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
สื่อการสอนและเอกสารประกอบการสอน ภาคเรียนที่ 1/2553 ประกอบด้วย
1.CD-Rom หนังสือ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน (ฉบับ ปี 2542)และ power point 9 บท(แจกยืมเรียนส่งคืนหลังปิดภาคการศึกษา)
2.หนังสือแบบฝึกปฏิบัติวิชา 2500101 (* แจกฟรีสำหรับนักศึกษาทุกหมู่เรียน)
3.หนังสือประกอบการสอน พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน (ปี 2545) (**เฉพาะผู้สั่งจอง)