07 มิถุนายน 2553

เปิดภาคการศึกษา 1/2553


ยินดีต้อนรับนักศึกษา ทุกท่าน

ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา 2500101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553


นโยบายรายวิชา คือ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Active Learning) โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) และจัดกระบวนการสร้างการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ผสมผสานกับแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของโนลส์ เน้นการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกสิ่งที่เรียนและวิธีเรียนด้วยตนเอง ลงมือกระทำและยอมรับผลของการตัดสินใจหรือการกระทำของตนเอง รวมทั้งบูรณาการระหว่างภูมิปัญญาไทยกับแนวคิดจิตตปัญญา เพื่อสร้างปัจจัย (Factor) ให้เกิดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centered) อย่างมีความสุข (Happiness)


สัปดาห์แรกเป็นสัปดาห์ปฐมนิเทศสร้างความคุ้นเคยและทำความเข้าใจภาพรวมรายวิชา

อีกทั้งสร้างระเบียบเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน สรุปเป็นแนวทางดังนี้

1.เวลาเรียน 3 คาบ : บรรยาย 1 คาบ กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ 1 คาบ สรุปใจความ 1 คาบ ควรอ่านหนังสือทำความเข้าใจแต่ละบทก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง

2.ขณะที่เรียนรู้ในห้องเรียนเพื่อการพัฒนาที่ดี นักศึกษาตั้งใจฟัง ในเวลาบรรยาย และอภิปรายแลกเปลี่ยนกันในกิจกรรม และ ทบทวนความรู้ในช่วงสรุป

3.ควรเคารพระเบียบของห้องเรียนด้วยการ แต่งกายที่เหมาะสมและถูกกับสุภาพชน สร้างบุคลิกภาพที่ดีให้ตนเองด้วยการใช้วาจาที่สุภาพตามแบบ P-A-C

4.การเข้าเรียน สามารถขาดได้ 3 ครั้ง และป่วยได้ 1 ครั้ง จึงจะมีสิทธิสอบ ถ้ามีเหตุจำเป็นมากกว่านั้นให้มีบันทึกข้อความ ใบลา และมีผู้เซ็นรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม หรือ งานอื่นๆ จึงจะนำมาพิจารณา จุดประสงค์เพื่อ สร้างความตรงในหลักการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (win-win) และป้องกันปัญหาการไม่เข้าใจเนื้อหา

5.การส่งบันทึกประจำวัน (เพื่อเก็บคะแนน ทักษะทางปัญญา 15 คะแนน) เขียนทุกวันนับตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 ของการเรียนเป็นต้นไป และนำมาส่งในขั้นเรียน ทุกๆ 3 สัปดาห์ รวม 3 ครั้ง

6.โครงการพัฒนาตน มี 4 บท ให้นักศึกษาเริ่มวิเคราะห์ตนเองเพื่อหาสิ่งที่ต้องการพัฒนาจาก 5 ด้านหลักๆ คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และจิตวิญญาณ แล้วชี้เฉพาะไปในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ เช่น พัฒนาอารมณ์ (EQ) เป็นต้น

7.ติดตามข่าวสาร ผ่านเว็บบล็อกนี้ทุกครั้งและ ติดต่อขอคำปรึกษาผ่านทาง e-mail ตามที่ระบุในแนวการสอน