16 มิถุนายน 2553

ห้องเรียนดีเด่นในการเรียนการสอนครั้งที่ 2

























เนื่องจากการประเมินคะแนนด้านคุณธรรมจริยธรรม เรื่องความรับผิดชอบ การเคารพสิทธิและภาพรวมของบุคลิกภาพที่เหมาะสม พบว่า
อันดับ 1 หมู่เรียน 521413721 เรียนวันพุธ เวลา 9.20-12.00 น. มีคะแนนเฉลี่ย (10/10)
อันดับ 2 หมู่เรียน 521414001 เรียนวันจันทร์ เวลา 13.00 - 15.40 น. มีคะแนนเฉลี่ย (9/10)
อันดับ 3 หมู่เรียน 531414001 และ 531410101 มีคะแนนเฉลี่ย (8/10)
ผู้สอนจึงขอนำภาพมาเผยแพร่เพื่อชื่นชมและเป็นแบบอย่างที่ดี