17 สิงหาคม 2553

หลักมนุษยสัมพันธ์ ตามทฤษฎีวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคล (T.A.)

หลักเบื้องต้นก่อนจะสื่อสารเพื่อสนทนากับคนอื่น ให้ปรับทัศนคติของตัวเราก่อนคือ มองเห็นคนอื่นดี และยอมรับความเป็นจริงของคนอื่น ในขณะเดียวกันก็มั่นใจและ เชื่อมั่นในตนเองขณะสื่อสาร (I am O.K. You are O.K.)
เพราะถ้าไม่ปรับทัศนคติแล้ว ก็จะทำให้การสื่อสารเพื่อการสร้างมนุษยสัมพันธ์ เป็นไปในทางที่ล้มเหลว
เพราะการมองคนอื่นแบบฉันดี แต่คุณแย่ (I am O.K. You are not O.K.) การใล่ตำหนิคนอื่น หรือข่มจนเกินงาม จะทำให้การสื่อสารเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเกิดการล้มเหลว นอกจากนี้การ มองตนเองแบบ ฉันแย่ คุณดี (I am not O.K. You are O.K.) ก็จะทำให้ด้อยค่าและรู้สึกหวั่นเกรงจนทำให้การสร้างมนุษยสัมพันธ์ล้มเหลวได้เช่นกัน และสิ่งที่ทำให้การสร้างมนุษยสัมพันธ์ล้มเหลวเร็วที่สุด คือฉันแย่ คุณแย่( I am not O.K. You are not O.K.) นั่นคือคุณกำลังใล่โทษคนอื่นและโทษตนเอง การสื่อสารก็จะแตกหักทันที