18 สิงหาคม 2553

การทวนสอบ ข้อสอบกลางภาค 1/2553

สอบกลางภาค 1 ปีการศึกษา 2553

คะแนนเต็ม 20 คะแนน นักศึกษาสอบได้คะแนนเฉลี่ย (mean) 12.5

- ข้อสอบปรนัย 40 ข้อ 5 ตัวเลือก 10 คะแนน เน้น ความจำ และความเข้าใจ
นักศึกษาทั้งหมด 188 คน สอบได้คะแนนสูงสุด 8 คะแนน 10 คน ได้คะแนนตำสุด 2 คะแนน จำนวน 2 คน

- ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ 10 คะแนน เน้น ความเข้าใจ นำไปใช้ และการวิเคราะห์ นักศึกษาสอบได้คะแนนสูงสุด 9 คะแนน จำนวน 8 คน ได้คะแนนต่ำสุด 3 คะแนน จำนวน 97 คน
ข้อสังเกต : จากการตอบคำถามพบว่าส่วนใหญ่ การวิเคราะห์ไม่ละเอียด ขาดการอ้างอิงหลักการ ส่วนการนำไปใช้อยู่ในเกณฑ์ดี

เหลือชิ้นงาน อีก 2 ชิ้นงาน ก่อนสอบปลายภาค คะแนนรวม 40 คะแนน

1. รายงานรายบุคคล โครงการพัฒนาตน 25 คะแนน ส่ง 14 กันยายน 2553 (power point นำเสนอ)

2. รายงานกลุ่ม การสร้างมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร 10 คะแนน ส่ง 27 สิงหาคม 2553 (power point นำเสนอในคาบเรียน 5 คะแนน)