24 พฤศจิกายน 2552

การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน

เนื่องจากการเรียนการสอนแต่ละครั้งจะมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ตามที่ได้ตกลงร่วมกันในการปฐมนิเทศ
จึงขอความร่วมมือให้ นักศึกษาอ่านหนังสือประกอบการสอนในบทต่างๆ ทำความเข้าใจก่อนเข้าเรียน

จากการเรียน 3 ครั้งที่ผ่านมา ผู้สอนขอชมเชยนักศึกษาทุกๆ ท่านที่สร้างการเรียนรู้ในห้องเรียน และเป็นผู้ร่วมเรียนรู้ที่ดี

อาจารย์ขอให้ข้อคิดสำหรับการเรียนในวิชานี้ คือ

อย่าลบผู้อื่น แต่ให้บวกตัวเอง