10 พฤศจิกายน 2552

งานที่ 1 บันทึกประจำวัน (รายบุคคล)เพื่อการพัฒนาตนเอง และเตรียมแผนการพัฒนาตนเอง ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกประจำวัน ที่มีโครงร่าง ดังนี้

1.ชื่อ สกุล
2.รหัสนักศึกษา
3.วัน เดือน ปี (ที่เขียน)
4. เหตุการณ์ที่ประทับใจ หรือสะดุดใจ (ในแต่ละวันหรือสัปดาห์)
4.1 การกระทำของเราที่มีต่อเหตุการณ์ประทับใจนั้น
4.2 ความรู้สึกของตนเองต่อเหตุการณ์ประทับใจนั้น

5. ความรู้สึกที่มีต่อตนเอง และความเห็นที่มีต่อตนเอง (มุมมองที่มีต่อตนเองในวันนั้น)
5.1
ความรู้สึกดีที่มีต่อตนเอง หรือสิ่งดีๆ ที่มีต่อตนเอง
5.2 ความรู้สึกหรือการกระทำ
ที่เห็นว่าต้องแก้ไข หรือต้องการพัฒนาตนเอง
สรุป (ได้อะไรจากการบันทึกครั้งนี้ หรือเขียนโดยอิสระบรรยายสิ่งที่ต้องการเขียน)