15 สิงหาคม 2553

รายงานกลุ่ม ส่ง 23-27 สิงหาคม 2553 (บทที่ 6 หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์)

ตารางเปรียบเทียบพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสม
รายงานกลุ่ม ฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์ (15 คะแนน) ส่ง 23-27 สิงหาคม 2553