27 พฤศจิกายน 2552

ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชา


เนื่องด้วย ในวันที่ 2-4 ธันวาคม 2552
อาจารย์ประจำวิชา ไปราชการที่กรุงเทพมหานคร
จึงให้นักศึกษานำการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 13 คือ การค้นคว้าด้วยตนเองมาเรียนในสัปดาห์ดังกล่าว
หมู่เรียนที่ต้องค้นคว้าด้วยตนเอง ได้แก่ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์,พลศึกษา,สังคมศึกษา และรัฐประศาสนศาสตร์
ส่วนการศึกษาปฐมวัย เข้าเรียนตามปกติ

หัวข้อการค้นคว้าด้วยตนเอง
1.อ่านบทความ "หากหัวใจในห้องว่าง" และสรุปใจความเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.อ่านบันทึกประจำวันของตนเอง แล้วนำความรู้สึกทางบวก เช่น ดีใจ สุข และความรู้สึกทางลบ เช่น เศร้า เบื่อ มาตรวจสอบจำนวนครั้งที่มีความรู้สึกเหล่านั้น ในช่วงเดือนตุลาคม ถึงพฤศจิกายน เพื่อนำมาสร้างแผนภูมิแท่ง
3.ทำกิจกรรมในหนังสือแบบฝึกปฏิบัติรายวิชา กิจกรรมที่1.1.1-1.3.2