29 มกราคม 2553

การพัฒนาเชิงประจักษ์


จากการเรียนการสอน รายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน ของนักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาที่มีสถิติการแต่งกายในชุดนักศึกษาถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย คือ หมู่เรียนสาขาพลศึกษา และหมู่เรียนสาขาการศึกษาปฐมวัย โดยข้อมูลได้จากการบันทึกการสังเกตในชั้นเรียน การให้ข้อมูลด้านการแต่งกายและการพัฒนาบุคลิกภาพจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆ และการประเมินด้วยนักศึกษาในแต่ละชั้นปี
ผู้สอนจึงขอชมเชย และนำภาพตัวอย่างมานำเสนอเพื่อเป็นเกียรติ ส่วนนักศึกษาในหมู่เรียนที่เหลือมีพัฒนาการด้านทักษะการคิด และการพัฒนาจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น ผู้สอนขอชื่นชมให้กำลังใจทุกๆ หมู่เรียน