18 ธันวาคม 2552

เพิ่มเติมการเขียนโครงร่าง โครงการพัฒนาตนเอง


นักศึกษาระบุการระทำ

หรือระบุความรู้สึก /อารมณ์/ สังคม/จิตใจ/ จิตวิญญาณ เลือกมาด้านเดียวหรือสองด้านที่สัมพันธ์กัน

เพื่อนำมาพัฒนา ให้เป็นรูปธรรม