28 ตุลาคม 2552

ข้อตกลงร่วมกันในการเรียน


1.ข้อมูลของผู้เรียนในกลุ่ม เป็นข้อมูลส่วนตัวเพื่อการพัฒนา
ไม่ควรนำไปเปิดเผยนอกห้องเรียน
2.ระหว่างการอภิปราย และแลกเปลี่ยนสามารถพูดคุยโต้ตอบ และเปิดหนังสือประกอบได้โดยอิสระ
3.เนื่องจากการนำเสนอในชั้นเรียนเป็นการฝึกทักษะการสื่อสาร จึงขอให้ผู้ร่วมเรียนให้เกียรติและเคารพในสิทธิของผู้นำเสนอ ไม่โห่ ฮา หรือกระทำการอันไม่เหมาะสมที่จะทำให้หยุดยั้งการพัฒนา
4.การเขียนบันทึกประจำวันถือเป็นความลับส่วนบุคคล ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องไม่นำไปแจ้งให้คนอื่นทราบ ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของบันทึกและกรณีจำเป็นเพื่อการช่วยเหลือเท่านั้น
5.การสร้างโครงการพัฒนาตนเป็นโครงการส่วนตัวจึงให้ผู้เรียนเข้าพบผู้สอนเพื่อให้คำปรึกษาเป็นระยะ
6.โครงการพัฒนาตนเริ่มต้นจัดทำช่วงสัปดาห์ที่ 4-5 ก่อนสอบกลางภาคเป็นต้นไป และส่งรูปเล่มในสัปดาห์ที่ 14 ก่อนสอบปลายภาค (กำหนดการตามแนวการสอนรายวิชา)